GetLinks x Gettgo : ชวนทำประกันโควิด-19 คุ้มครองแค่คลิกเดียว!

ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุกวัน! ไม่อยากเป็น 1 ในนั้น.. ต้องทำประกัน! GetLinks ร่วมมือกับ Gettgo ชวนให้คนไทยสายเทคฯ ให้ทำประกันภัยคุ้มครองโควิด-19

รวมทุกคำถามน่ารู้ก่อนซื้อประกันไวรัสโควิด-19 จากเมืองไทยประกันภัย

Q : ใครที่สามารถทำประกันโควิด-19 จากเมืองไทยประกันภัยได้บ้าง ?

A : ผู้มีอายุ 1-80 ปีครับ (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

Q : ซื้อแล้วจะได้รับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 (Covid-19) ภายในระยะเวลากี่วัน?

A : ภายใน 14 วันหลังจากชำระเงิน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาพิจารณารับประกันภัยแล้วครับ

Q : ประกันโควิด-19 (Covid-19) มีระยะรอคอย หรือไม่ และรอคอยกี่วัน?

A : มีระยะรอคอย 14 วันครับ โดยนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก

Q : ระยะรอคอย คืออะไร?

A : ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

Q : เมื่อซื้อประกันโควิด-19 แล้วนอกจากระยะเวลาออกเอกสารกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการแล้ว ต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วันรวมทั้งหมดเป็น 28 วันจนกว่าจะมีสิทธิ์เคลมใช่หรือไม่?

A : ไม่ใช่ครับ ระยะรอคอยและระยะเวลารอรับกรมธรรม์เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์

ตัวอย่าง เช่น หากซื้อประกันโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2563 หมายความว่าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 แต่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครับ รวมระยะรอคอย 14 วัน ดังนั้น ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิ์เคลมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Q : ประกันโควิด-19 (Covid-19) คุ้มครองในระยะเวลาเท่าใด?

A : มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ครับ นับตั้งแต่วันที่รับประกัน

Q : มีอาชีพใดหรือไม่ที่ไม่สามารถทำประกันโควิด-19 ได้?

A : ไม่มีครับ สามารถทำประกันโควิด-19 ทุกอาชีพ เว้นแต่กลุ่มอาชีพเสี่ยง สำหรับนักบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเครื่อง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถเลือกทำได้เพียงแค่แผน 1 เท่านั้นครับ

Q : ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถทำได้ครับ จำกัดการซื้อ 1 ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

Q : หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19  บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร?

A : สามารถเรียกค่าสินไหมจากริษัทเมืองไทยประกันภัยได้ โดยใช้เพียงสำเนาใบรับรองแพทย์ที่ระบุการติดเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีการรับรองสำเนาจากโรงพยาบาล

Q : ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่?

A : สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

Q : กรณีมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการรักษาโรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง ,โรคหลอดเลือดในสมอง จะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

A : สามารถทำประกันโควิด-19 ได้ครับ

Q : ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

A : ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 15,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

Q : ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่?

A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

Q : หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกัน Covid-19 หรือไม่?

A : ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

Q : หากมีความต้องการยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้หรือไม่?

A : ทำได้ครับ

Q : หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกัน Covid-19 เพิ่มเติมหรือไม่?

A : ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม จากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

Q : อาการโคม่า หรือภาวะโคม่า คืออะไร?

A : หมายถึงภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจ ไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมงและสมองถูกทำลายเกิน 30 วัน โดยแผนประกันโควิด-19 จากเมืองไทยประกันภัย จะรับคุ้มครองอาการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าที่แพทย์วินิจฉัยว่าเกิด / สาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น

Q : ประกันโควิด-19 จากเมืองไทยประกันภัยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินชดเชยรายได้อย่างไร?

A : หากมีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ประกันโควิด-19 จากเมืองไทยประกันภัย มีค่าชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวให้ สูงสุด 15 วันโดย

แผน 1 ชดเชยวันละ 1,000 บาท หรือสูงสุด 15,000 บาท
แผน 2 ชดเชยวันละ 2,000 บาท หรือสูงสุด 30,000 บาท

Q : ประกันโควิด-19 จากเมืองไทยประกันภัยจ่ายเลยเมื่อพบเชื้อใช่หรือไม่?

A : เมื่อพบว่าติดเชื้อสามารถส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ให้บริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้จะต้องผ่านระยะเวลารอคอย ไปแล้ว 14 นับจากวันและเวลาเริ่มคุ้มครองครับ

Q : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ที่ไม่พบในคำถามข้างต้น ติดต่อได้ที่ไหน?

A : เพียงคลิกที่นี่ สามารถส่งคำถาม หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับประกันโควิด-19 เข้ามาได้เลยค่ะ


คลิกที่รูป เพื่อกรอกแบบฟอร์มเลือกซื้อประกันโควิด-19 (Covid-19)

 

 

เริ่มออกแบบอาชีพของคุณตั้งแต่วันนี้เลย

อย่ามัวแต่รอให้โอกาสเข้ามาหา คุณสามารถเข้าหาโอกาสดีๆ ได้ด้วยตัวเอง! เราพร้อมช่วยเหลือในก้าวแรกบนหนทางสู่การผจญภัยในอนาคตของคุณ มาออกตามหาโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ บนความก้าวหน้าและนวัตกรรมที่ทันสมัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GetLinks ตั้งแต่วันนี้เลย!

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x