Lên lịch phỏng vấn, hoặc gửi tin nhắn trực tiếp đến ứng viên trên sàn tuyển dụng GetLinks. Gửi lời mời làm việc và nói giao tiếp với ứng viên dựa trên thời gian thực. Thật dễ dàng phải không.

Leave a comment